• எழுத்துரு அளவினை அதிகரிக்க
 • பொதுஇருப்பு எழுத்துரு அளவு
 • எழுத்துரு அளவினைக் குறைக்க
தென் மாகாண வீதிப்பயணிப் போக்குவரத்து அதிகார சபை வரவேற்கின்றோம்!
முகப்பு அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள்
தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 பொதுமக்கள் புகார்
2 பயணிகள் போக்குவரத்து அனுமதியை நீடிக்கம் (வழி அனுமதி)
3 பயணிகள் போக்குவரத்து அனுமதிப் பேருந்தினை மாற்றம்.(பாதை அனுமதி)
4 பயணிகள் போக்குவரத்து அனுமதியை கைமாற்றுதல்; (வழி அனுமதி)
5 பயணிகள் போக்குவரத்து அனுமதி வழங்குதல் (வழி அனுமதி)
 
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern