• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
 • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
 • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
මුල් පිටුව පුවත් සහ සිදුවීම්
පුවත් සහ සිදුවීම්

බස් නැවතුම්පොල තුල පිහිටි වෙළඳ සැලක් බදුදීම

There are no translations available.

බස් නැවතුම්පොල තුල පිහිටි වෙළඳසැල් බදුදීම

බලපිටිය/වදුරඹ බස් නැවතුම්පොල උඩුමහලේ පිහිටි වෙළඳසැල් සහ අම්බලන්තොට බස් නැවතුම්පොල භූමියේ පිහිටි ගොඩනැඟිල්ල, පිටිගල බස් නැවතුම්පොල තුල පිහිටි  එක් වෙළඳ සැලක්  බදුදීම සඳහා වූ ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත.ටෙන්ඩර් ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතු අවසාන දිනය 2016 .10.25

ටෙන්ඩර් දැන්වීම

 

Route Permit Tender - 2013

There are no translations available.

Route Permit Tender - 2013

New 10 Passenger Transport Permit (route permit) with time table issue. Tender will open 10th of December  2013 on 13:00 Hr

Tender Routes

 

Amended Bus Fares

There are no translations available.

Amended Bus Fares

Amended bus fares effected from 14th February 2012

New bus fares

 

Galle - Matara Office Service Tender

There are no translations available.

2012-07-01 සිට 2013-06-30 දක්වා ගාල්ල මාතර කාර්යාල සේවා ටෙන්ඩරය

මාර්‍ග අංක 350 ගාල්ල-මාතර  සේවාවේ පී.01 සහ  පි.02  දරණ කාර්යාල සේවා කාලසටහන් ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇත. ඉහත සදහන් කාර්යාල සේවවේ පි. 01 හා පි. 02 දරණ කාලසටහන 2012 – 07 -01  දින සිට වසරක කාලසීමාවක් පවත්වාගෙන යාම සදහා එම මාර්‍ගයේ කාලසටහන් හිමි බලපත්‍රලාභී ආයෝජකයින්ගෙන් කෙනෙකු ටෙන්ඩර් මගින් තෝරා ගැනිමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ටෙන්ඩර් පත්‍ර නිකුත් කරන කාලය -2012-05-31  දින සිට 2012-06-19 දින දක්වා සතියේ දිනවල  පෙ.ව. 08.30 සිට 15.30 දක්වා හා  2012-06-19 දින පෙ.ව. 10.00 දක්වා  ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැක.

ටෙන්ඩර් විවෘත කිරිම 2012-06-19 දින 1300 පැයට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී සිදුකරනු ලැබේ.

 

මාර්ග බලපත්‍ර ටෙන්ඩරය - 2012

Route Permit Tender - 2012

කාල සටහන් සහිත මාර්ග බලපත්‍ර 12ක් නිකුත් කෙරේ. 2012 සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින 1330 පැයට ටෙන්ඩරය විවෘත කෙරේ.

ටෙන්ඩර් මාර්ග

ටෙන්ඩර ඉල්ලුම් පත්‍රය හා කොන්දේසි

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern