• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
  • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
  • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මාර්ග

මාර්ග අංකය:
නව මාර්ග අංකය:
ගමන් ආරම්භය:
ගමන් අවසානය:
හරහා:
ප්‍රතිපල 712 කින් 0 සිට 20 දක්වා
(1)[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] Next
මාර්ග අංකය:මාර්ගයවිකල්පනව මාර්ග අංකය:
11 මාතර - - රත්නපුර ( km) View Fares View Timetable
11/1 ඇඹිලිපිටිය - - මාතර ( km) View Fares View Timetable
11/2 මාතර - තංගල්ල,වීරකැටිය - ඇඹිලිපිටිය ( km) View Fares View Timetable
11/3 සූරියවැව - මොරකැටිය,ඇඹිලිපිටිය - මාතර ( km) View Fares View Timetable
122/210 සූරියවැව - - කොළඹ ( km) View Fares View Timetable
122/210-1 සූරියවැව - ඇඹිලිපිටිය - කොළඹ ( km) View Fares View Timetable
122/210-2 මිද්දෙනිය - ඇඹිලිපිටිය - කොළඹ (0.00 km) View Fares View Timetable
122/210-211 හම්බන්තොට - ඇඹිලිපිටිය - කොළඹ ( km) View Fares View Timetable
122/210-4 අගුණුකොළපැලැස්ස - මිද්දෙනිය - කොළඹ ( km) View Fares View Timetable
122/210/168 ඌරුබොක්ක - උඩුගම,පනාමුර - කොළඹ (0.00 km) View Fares View Timetable
17 සූරියවැව - - කරාපිටිය (146.00 km) View Fares View Timetable
17/1 මීගහජදුර - සූරියවැව,මිරිජ්ජවිල - මාතර (105.30 km) View Fares View Timetable
17/2 සූරියවැව - මිරිජ්ජවිල - මාතර (95.80 km) View Fares View Timetable
17/2-A ගාල්ල - - සූරියවැව ( km) View Fares View Timetable
170 රත්නපුර - ඇඹිලිපිටිය - ඌරුබොක්ක ( km) View Fares View Timetable
2 කොළඹ - ගාල්ල - මාතර (162.20 km) View Fares View Timetable
2-L මාතර - - කොළඹ (162.20 km) View Fares View Timetable
2/048/030 මාතර - ගාල්ල,කුරුණෑගල,හබරණ - සෝමාවතිය ( km) View Fares View Timetable
2/1 ගාල්ල - - කොළඹ (117.60 km) View Fares View Timetable
2/1-L ගාල්ල - - කොළඹ (117.60 km) View Fares View Timetable
(1)[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] Next