• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
 • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
 • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
මුල් පිටුව අපගේ සේවාවන්

අපගේ සේවා

මහජනතාවගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවයන් ආරක්ෂා සහිතව සුව පහසුව හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරිමට නියැලි   සිටින රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙපාර්ශවයම ප්‍රවාහන සේවාවන් විධිමත් කිරිම අරමුණු කොට දකුණු පළාත තුල මගී අවශ්‍යතාවය සඳහා නිත්‍ය මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම හා සංශෝධනය කිරිම.

මගී ප්‍රවාහයට සම්බන්ධ ත්‍රීරෝද රථ, පාසැල් වැන් රථ සේවාවන් ලියාපදිංචි කිරිම විධිමත් කිරිම, හා ඒ සම්බන්ධ රෙගුලාසි පැනවීම.

ඒ ඒ මාර්ග සඳහා මගී අවශ්‍යතාවයට අනුව විද්‍යාත්මකව තීරණය කරනු ලබන පොදු කාලසටහනක් සකස් කිරිම,එම කාලසටහන් ධාවකයින් අතර සාධාරණ ලෙස බෙදා දීම,කාලසටහනට අනුව ධාවනය වන්නේ දැයි පරික්ෂා කර බැලිම,බස් සේවා කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා කාර්යමණ්ඩලය යෙදවිම හා අධීක්ෂණය.

රාත්‍රී හා අළුයම ගමන්වාර ධාවනය කරවීම.

කාරයාල සේවා පැවැත්වීම.

පාසල් සේවා  පැවැත්වීම.

ග්‍රාමීය මාර්ගයන් හි සේවාවන් පැවැත්වීම 

විධිමත් කරනු ලබන සියලුම මගී හා අනෙකුත් ප්‍රවාහන සේවාවන් සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම.

බස් නැවතුම්පොල ඉදි කිරිම,පරිපාලනය කිරිම හා නඩත්තු කිරිම.

මගී ආවරණ ඉදි කිරිම හා නඩත්තු කිරිම.

බස් නැවතුම් ස්ථාන ලකුණු කිරිම.  

මගී හා අනෙකුත් ප්‍රවාහන සෙ‍්වාවල ආයෝජකයින් දැනුවත් කිරිම,මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයිම,පහසුකම් සැලසිම හා සියලුම  ප්‍රවාහන වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරිම,සහතික නිකුත් කිරිම හා එම සේවා ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන පිරිස් දැනුවත් කිරිම හා සංවිධානය කිරිම.

රියදුරු/කොන්දොස්තර මහතුන් පුහුණු කිරිම.

ස්ථාන පාලක මහතුන් පුහුණු කිරිම.

කාලසටහන් නිලධාරින් පුහුණු කිරිම.

මගී ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩසටහන්.

 

දකුණු පළාත් සභාව, ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හෝ වෙනත් පළාත් සභාවක් විසින් නිකුත් කර ඇති බලපත්‍ර යටතේ සිදු වන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නියෝග නිකුත් කිරිමත් අදාල ප්‍රවාහන ගැටලු නිරාකරණය කිරිමත් ඇතුලුව පැමිණිලි සඳහා ක්‍රියා කිරිම .

මහජන පැමිණිලි.

ධාවන පැමිණිලි 

මගී ප්‍රවාහන තොරතුරු සැපයිම.

මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා බස් නැවතුම්පොල තුල  ධාවන කාලසටහන් හා ගාස්තු සටහන් LCD තිර මඟින් ප්‍රදර්ශනය කිරිම.

සිතියම් ආශ්‍රයෙන් බස් ධාවන මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම. 

මගී ප්‍රවාහන දත්ත ලබා දීම.

 
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern