• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
  • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
  • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
මුල් පිටුව

ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ සුභපැතුම්

altකුණු පළාතේ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය මගී ජනතාවගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපුරාලීමට පසුගිය වසර කිහිපය තුල සුවිශේෂි කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිබිම අගය කල යුතු කරුණකි. විශේෂයෙන් විද්‍යාත්මකව තීරණය කරන ලද පොදු කාලසටහන් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරිම, කාර්යාල සේවා, පාසල් සේවා ක්‍රම ව්‍යාප්ත කිරිම, බස් සේවක කණ්ඩායම් හා කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කර මානව සම්පත ගුණාත්මකව සංවර්ධනයක් කරා යොමුකිරිම, විනිවිද භාවයකින් යුක්තව මාර්ග සේවා බලපත්‍ර නිකුත් කිරිමේ ටෙන්ඩර් පටිපාටිය ස්ථාපිත කිරිම හා වඩාත් යහපත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාකිරිම ඉන් කිහිපයක් පමණි.

අද දිනයේ දී (2009-12-02) මගී ප්‍රවාහන කටයුතු අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ කර www.sprpta.lk වෙබ් අඩවිය මගින් දේශීය හා විදේශීය සියළු ජනතාව වෙත විවෘත කිරිම දකුණු පළාතේ පොදු මගී ප්‍රවාහනයේ තවත් වැදගත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස මම සලකමි.

අද අපට ඇත්තේ කාලය සමඟ තියුණු තරඟයකි. තම කාලය නිසි ලෙස කලමනාකරණය කර ගැනීමට දියුණු තාක්ෂණය යෙදා ගැනෙන මෙම කටයුත්ත නිසා ජනතාවට විශාල පහසුවක් අත්වනු ඇත.
මේ මගින් දකුණු පළාතේ මගී ප්‍රවාහන කාලසටහන්, බස් ගාස්තු ඒ ඒ සේවා වල දුර මාර්ග පිලිබඳ විස්තර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ හා සියළු මගී ප්‍රවාහන තොරතුරු පහසුවෙන් දැකබලා ගැනිමට අවස්ථාව සැලසේ. 2009 ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණික වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති කාලය තුලදීම දකුණු පළාතේ ප්‍රවාහනය අන්තර් ජාලය හා සම්බන්ධ කරමින් ගනු ලැබු වේගවත් පියවර පිළිබඳ අධිකාරියටත් එයට දායක වු සියළු දෙනාටත් සුභ පැතීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගතිමි.